Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Nieuwsbericht factsheet

Beste partners en relaties,

In de maand januari past het om terug te blikken op 2019 en vooruit te kijken naar wat 2020 gaat brengen. Dit geldt meer dan ooit voor VVV Zeeland, waar we veelvuldig in het nieuws zijn geweest en waar de nodige vragen over de toekomst zijn. Graag geven we u een complete update.

Resultaten 2019

Binnen alle afdelingen van VVV Zeeland - marketing, relatiemanagement, inspiratiepunten, routebureau, groepsarrangementen en Zeeland Vakantie - is met succes gewerkt aan het verleiden en inspireren van gasten en de doorontwikkeling van beleefbaarheid. De belangrijkste activiteiten en resultaten vindt u in deze infographic. Uitgebreidere informatie zal te lezen zijn in het jaarverslag 2019 dat in april wordt gepubliceerd. Binnenkort wordt de jaarrekening 2019 opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Over de resultaten zal hierna verder worden gecommuniceerd. 

Download de infographic.

Planvorming 2019

Eind september is, mede dankzij input uit diverse inspiratiesessies met toeristische ondernemers, andere stakeholders en adviseur prof.dr. C. Molenaar, een businessplan gepresenteerd aan Provincie en alle Zeeuwse gemeenten. Hierin zou op vernieuwende wijze de toegevoegde waarde van VVV Zeeland voor de sector structureel inhoudelijk én financieel geborgd kunnen worden. Dit businessplan is niet aangenomen met als motivatie niet (eenmalig) te willen investeren in het complete omvormingsplan. In het verlengde van de toegenomen lastendruk uit het sociale domein werd zelfs een bezuiniging aangekondigd door verschillende gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat in overleg met gemeenten en Provincie, VVV Zeeland geheel of gedeeltelijk over zal gaan naar een nieuw te vormen organisatie die vanaf 2021 operationeel zal worden.

Begroting en activiteiten 2020

Voor 2020 zal Provincie Zeeland aan VVV Zeeland een subsidie blijven verstrekken voor activiteiten op het gebied van toeristische marketing en promotie, alsook productontwikkeling en beheer & onderhoud op het gebied van routes. Op dit moment hebben nagenoeg alle gemeenten besloten om de subsidies in 2020 te continueren, maar ook aangegeven deze per 2021 fasegewijs af te bouwen voor de VVV-informatiepunten. Hiermee is de financiële situatie voor VVV Zeeland in 2020 geborgd.

Daarmee blijft ook onze product- en dienstverlening voor 2020 van kracht, zoals u dat van ons gewend bent. Ook dit jaar staan wij 100 procent klaar voor de miljoenen gasten die Zeeland jaarlijks (willen) bezoeken. Wij hopen dan ook op úw bijdrage te mogen blijven rekenen, zodat we deze beloften waar kunnen maken.

Transitiejaar 2020

Op de achtergrond zal dus worden gewerkt aan een verdere organisatiewijziging. Hierbij zijn de uitgangspunten dat

  1. de borging van het toerisme binnen een nieuw op te richten organisatie gaat vallen, waarin de thema’s wonen, werken en recreëren (toerisme) samengebracht worden om krachten voor Zeeland te bundelen en efficiency te realiseren (werknaam Zeeland Partners);
  2. de inspiratiepunten ingebed worden in de lokale context met betrokkenheid van ondernemers en gemeenten.

Voor het onderdeel toerisme betreft dit onder andere zichtbaarheid en vindbaarheid van het toeristisch aanbod via diverse middelen en centrale database, (thematische) storytelling, koppeling met andere woon/werk gerelateerde platforms en ontwikkeling van beleefroutes.

Dit proces zal worden getrokken door een kwartiermaker vanuit Provincie Zeeland tezamen met een transitiemanager bij VVV Zeeland, met een nagestreefde start in maart. Inmiddels is hiervoor ook een breed representatieve stuurgroep geïnstalleerd. Doelstelling is om per januari 2021 deze omvorming in zijn geheel doorgevoerd en operationeel te hebben.

Communicatie

Wij zullen u op gezette tijden via nieuwsbrieven, zakelijk.vvvzeeland.nl en LinkedIn informeren over de voortgang van de stappen in dit transitiejaar. Eventuele vragen kunt u uiteraard ook bespreken met uw contactpersoon binnen VVV Zeeland.

Samen met u maken we gasten Fan van Zeeland. Laten we dan ook in 2020 de handen blijven ineen slaan om Zeeland onder de aandacht te brengen bij liefhebbers van onze mooie provincie.

Mede namens alle VVV-collega’s,

Hartelijke groet,

Erik van den Dobbelsteen

« Terug