Privacyvoorwaarden sollicitanten

Privacyvoorwaarden sollicitanten

VVV Zeeland (hierna: “ VVV Zeeland ” of “ wij ”) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy ziet toe op de wijze waarop VVV Zeeland de persoonsgegevens verwerkt van personen die bij VVV Zeeland solliciteren (hierna: “ Sollicitant(en) ” of “ je/jou ”). Solliciteren op een vacature van VVV Zeeland is geheel vrijwillig.

Ten behoeve van jouw deelname aan een sollicitatieprocedure van VVV Zeeland (hierna: de “ Sollicitatie ”) kun je jouw persoonsgegevens verstrekken via het sturen van je Curriculum Vitae en een motivatiebrief. Door het versturen van je Curriculum Vitae en/of je motivatiebrief aanvaardt Sollicitant deze privacy policy (hierna: “ Privacy Policy Sollicitanten ”). VVV Zeeland dient aangemerkt te worden als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van Sollicitant.

De persoonsgegevens
1. Sollicitant kan, middels zijn Curriculum Vitae en een motivatiebrief of anderszins, aan VVV Zeeland persoonsgegevens verstrekken ten behoeve van zijn/haar deelname aan de sollicitatieprocedure. Het gaat hier onder meer om -waar van toepassing- de volgende persoonsgegevens:
● voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht;
● adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
● CV en motivatiebrief;
● Optioneel; foto en/of audiovisueel sollicitatiefilmpje;
● Optioneel: andere persoonsgegevens die Sollicitant verstrekt aan VVV Zeeland, zodat VVV Zeeland een beeld krijgt van Sollicitant als persoon, waaronder maar niet beperkt tot hobby’s, interesses, talenten, karaktereigenschappen, (werk)geschiedenis, social media account gegevens.

Verwerking door VVV Zeeland: doeleinden en bewaartermijnen
2. VVV Zeeland verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn. VVV Zeeland verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van Sollicitanten, zoals over ras, godsdienst, seksuele geaardheid, tenzij je hier voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

3. De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door VVV Zeeland. VVV Zeeland zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.

4. VVV Zeeland verwerkt jouw persoonsgegevens enkel in het kader van de sollicitatieprocedure voor de functie waarvoor jij solliciteert, zoals:
a. ten behoeve van de selectieprocedure:
● om een beeld van jou te krijgen;
● om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie;
● om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;
● om je uit te nodigen voor (een) sollicitatiegesprek(ken), en;
b. indien je geselecteerd bent voor de functie:
● om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;
● om een arbeidsovereenkomst te sluiten;
● in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en jouw werkzaamheden voor VVV Zeeland.

5. Tenzij je uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geeft, zal VVV Zeeland jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden – zoals voor andere vacatures van VVV Zeeland – gebruiken. Indien je toestemming hebt gegeven aan VVV Zeeland voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor andere vacatures van VVV Zeeland, dan mag VVV Zeeland deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor vacatures die worden aangeboden in het betreffende kalenderjaar. VVV Zeeland zal vervolgens ieder kalenderjaar opnieuw jouw toestemming vragen voor dergelijke verwerking en op verzoek je gegevens vernietigen.

Bewaartermijnen
6. Tenzij opslag wettelijk verplicht is in welk geval de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de wettelijk verplichte termijn, bewaart VVV Zeeland jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, d.w.z.:
● tenminste gedurende de werving- en selectieprocedure, en;
● indien je voor de functie bent afgewezen, worden jouw persoonsgegevens na afronding van de desbetreffende sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je aan VVV Zeeland uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om jouw persoonsgegevens gedurende het desbetreffende kalenderjaar te bewaren voor eventuele andere vacatures van VVV Zeeland, of;
● indien je bent geselecteerd voor de desbetreffende functie, bewaren wij jouw persoonsgegevens volgens de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst en de privacy policy werknemers..
Juridische Grondslag

7. VVV Zeeland verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, voor zover de verwerking niet is gebaseerd op jouw expliciete toestemming:
● voor het uitvoeren van een (eventuele) overeenkomst, en/of;
● een wettelijke plicht, en/of;
● een gerechtvaardigd belang, namelijk de uitvoering van de desbetreffende werving- en sollicitatieprocedure.

Beperkte toegang
8. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor en ten behoeve van degene voor wie toegang noodzakelijk is in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Jouw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden door leden van Human Resources en overig relevant personeel van VVV Zeeland (bijv. administratie, directie of de teamleider van betreffende afdeling waar sollicitatie voor bestemd is).

9. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal VVV Zeeland jouw persoonsgegevens niet aan enige andere derden verstrekken. VVV Zeeland zal jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten de EER doorgeven.
Rechten Sollicitant

10. Sollicitanten hebben op grond van de privacy wet bepaalde rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht op inzage in, toegang, verbetering, aanvulling en afscherming van de persoonsgegevens die door VVV Zeeland worden verwerkt. Je kunt te allen tijde en kosteloos inzicht verkrijgen in jouw persoonsgegevens. Als je op enig moment jouw persoonsgegevens, die je aan VVV Zeeland hebt verstrekt, wilt bijwerken dan kan je een e-mail sturen aan sollicitatie@vvvzeeland.nl met vermelding
van je naam en het verzoek. VVV Zeeland zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.
Contact VVV Zeeland (verwerkingsverantwoordelijke)

11. Eventuele vragen over de Privacy Policy Sollicitanten of over de wijze waarop VVV Zeeland persoonsgegevens verwerkt kunnen worden gesteld via het e-mailadres:

sollicitatie@vvvzeeland.nl
of per post:
VVV Zeeland
afdeling HR
Postbus 8, 4357 ZG Domburg

Wijzigingen
12. VVV Zeeland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de Privacy Policy Sollicitanten geregeld te raadplegen.

Overige
13. Als je curriculum vitae en motivatiebrief niet vóór de sluitingsdatum van de desbetreffende vacature binnen is bij VVV Zeeland, worden jouw persoonsgegevens verwijderd. VVV Zeeland behoudt zich het recht voor om de deadline voor het indienen van een sollicitatie naar eigen inzicht en naar eigen goeddunken te wijzigen.

14. Sollicitanten dienen het curriculum vitae en de motivatiebrief naar waarheid samen te stellen.

15. Het sturen van een curriculum vitae en een motivatiebrief biedt geen garantie op de desbetreffende baan.

16. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer onderdelen van deze voorwaarden, laat de voorwaarden voor het overige onverlet.

17. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.